REGULAMIN

Procedury Bezpieczeństwa w szkole na czas epidemii COVID-19

§1

1.     Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r i Dekretu Ministerstwa Edukacji Republiki Włoskiej z dnia 26 czerwca 2020.

2.     Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

3.     Procedura obowiązuje na czas trwania epidemii COVID-19.

4.     Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

1)     Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, uczniom przebywającym na terenie szkoły.

2)     Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie szkoły.

3)     Maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych.

§2

Organizacja zajęć w szkole

1.     W trosce o wspólne bezpieczeństwo na czas obowiązujących obostrzeń rodzice/opiekunowie prawni mają całkowity zakaz wchodzenia na teren szkoły. Na teren szkoły mogą wejść tylko nauczyciele i uczniowie.

2.     Do budynku szkoły mogą wejść tylko nauczyciele i uczniowie.

3.     Każda osoba (nauczyciel/uczeń/ pracownik) przebywająca na terenie szkoły (budynek, schody, podwórze) ma założoną maseczkę chirurgiczną (lub certyfikowaną) zakrywającą nos i usta. 

4.     Do szkoły może być przyjęte tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

5.     Na terenie szkoły należy pilnować przestrzegania dystansu społecznego (zachowywać odległość 1,5 metra od innej osoby).

6.     Nie wolno przebywać na schodach i korytarzu. Korytarz i schody służą wyłącznie przemieszczaniu się.

7.     Rodzic/prawny opiekun przed rozpoczęciem zajęć w szkole podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z procedurami COVID w szkole, które stanowią ZAŁĄCZNIK nr 1 – (OŚWIADCZENIE O POWROCIE DO SZKOŁY) do niniejszego dokumentu.

8.     Uczniowie klas IV - VIII i Liceum podpisują oświadczenie, które stanowi ZAŁĄCZNIK nr 2 (POTWIERDZENIE I ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI) do niniejszego dokumentu.

9.     W każdej sali lekcyjnej znajdować powinien się płyn do dezynfekcji. Nauczyciel i uczniowie każdorazowo po wejściu do sali powinni zdezynfekować ręce.

10.Ławki w salach ułożone zostaną tak, aby zachowana została odległość 1,5 metra między uczniami.

11.Plan lekcji układany jest w taki sposób, aby uczniowie każdej klasy zaczynali zajęcia o innej godzinie, co ma na celu wyeliminowanie spotykania się uczniów różnych klas przed wejściem i w miejscach wspólnych na terenie szkoły.

12.Uczeń nie może przynosić do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów (maskotek, zabawek, itd.)

13.W grupie może przebywać określona liczba dzieci ustalona na oznaczeniu sali.

14.Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

15.W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1 m. 

16.Z pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.

17.Każdy uczeń obowiązkowo siada w ławce oznaczonej swoim imieniem i nazwiskiem. Uczeń nie może przesunąć ani zmienićławki ani krzesła.

18.Uczeń wiesza kurtkę na krześle, a tornister kładzie pod swój stolik.

19.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi, żywnością i napojami między sobą.

20.Uczeń nie może poruszać się po sali, podchodzić do biurka nauczyciela, stolików innych dzieci.

21.Zaleca się, aby nie nosić biżuterii na terenie szkoły na rękach poniżej łokcia nie można nosićżadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.

22.Po zakończeniu lekcji uczniowie muszą zabrać wszystkie rzeczy. Pozostawione przedmioty zostaną wyrzucone do śmieci.

23.Nauczyciel w klasach I–III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, innych niż przerwa wyznaczona dla klas IV - VIII.

24.W klasach IV - VIII przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i harmonogramem dyżurów nauczycielskich.

25.Uczniowie przerwy międzylekcyjne spędzają w sali lekcyjnej.

26.Wyjście uczniów do toalet organizowanie będzie przez nauczyciela w grupach nie większych niż liczba kabin  znajdujących się w łazience.

27.Uczniowie mogą opuścić salę (udać się do toalety) po uzyskaniu pozwolenia od nauczyciela.

28.Drugie śniadanie/ podwieczorek uczniowie spożywają przy swojej ławce, samodzielnie dbają o jej dezynfekcję przed i po posiłku.

29.Uczniowie nie mogą korzystać z automatów do przekąsek i napojów.

30.Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej.

31.Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

32.Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia - zgodnie z załącznikiem do niniejszej procedury. Zgoda może być przekazana za pomocąśrodków komunikacji elektronicznej lub przekazana w pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole.

33.Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu, niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

34.Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone jest w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).

35.Istnieje możliwość wyłączenia funkcjonowania szkoły w przypadku zaistnienia zagrożenia wynikającego z możliwości rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w szkole. 

36.Szkoła może zorganizować nauczanie zdalne lub hybrydowe. 

§3

Ogólne zasady bezpieczeństwa / pracownicy /

1.Każdy nauczyciel Szkoły Polskiej im Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie przychodzący do pracy, zobowiązany jest przy wejściu do szkoły, do dokonania pomiaru temperatury. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37.5 C osoba ta nie zostanie wpuszczona na teren szkoły.

2.Nauczyciel i pracownik  szkoły:

1)     na terenie szkoły obowiązkowo musi nosić maseczkę;

2)     nie podaje nikomu ręki;

3)     unika dotykania oczu, nosa i ust;

4)     nie odbiera bezpośrednio od uczniów i Rodziców żadnych rzeczy (dokumentów, przedmiotów);

5)     jeżeli jest przy biurku, w odległości co najmniej 3 metrów od uczniów może zastąpić maseczkę przyłbicą na czas wykładu.

3.Nauczyciele bezwzględnie przy każdym wejściu na teren szkoły i do sali lekcyjnej oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk i myją ręce wg instrukcji umieszczonych w widocznych miejscach w szkole.

4.     Nauczyciel opuszczający klasę zobowiązany jest to zdezynfekowania biurka i krzesła oraz wszelkich sprzętów przez niego używanych.

5.     Nauczyciele nie przemieszczają się zbędnie po placówce.

6.      Nauczyciele prowadzący zajęcia:

1)     wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w okresie epidemii - w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie,

2)     systematycznie przypominają uczniom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust, nosa,

3)     realizują program zajęć, dbając o zorganizowanie takich form pracy, aby nie powodować bliskiego kontaktu miedzy uczniami,

4)     zawiadamiają telefonicznie Kierownika o niepokojących objawach zauważonych u ucznia i odprowadzają go do pomieszczenia izolacji.

7.     W przypadku podejrzenia zakażenia korona wirusem (duszność, kaszel, gorączka) pracownik/ nauczyciel pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie kierownika szkoły.

§4

Odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego

1.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom przebywającym w placówce, rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest do:

·         przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych (bez kataru, kaszlu, bólu gardła, z wyjątkiem dzieci, które maja stwierdzoną alergię);

·         przekazania informacji o stanie jego zdrowia, w tym objawów alergii;

·         zaniechania posyłania dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, a po zakończeniu odbycia kwarantanny rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest dostarczyć kierownikowi oświadczenie, iż uczeń i wszyscy domownicy zostali wyleczeni i pozostają zdrowi. 

2.     Rodzic/opiekun ucznia podejmującego naukę w trybie stacjonarnym zobowiązany jest podpisania stosownego oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do procedury.

3.     Rodzic ma obowiązkowo zaopatrzyć swoje dziecko w maseczkę certyfikowaną,  zeszyt do korespondencji (w klasach 1, 2, i 3 szkoły podstawowej).

4.     Zaleca się zaopatrzyć dziecko w zapasową maseczkę i środek do dezynfekcji rąk oraz wilgotne serwetki dezynfekujące. 

5.     Rodzic sprawdza czy dziecko nie zamierza przynieść do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów (zabawki, klocki, czasopisma itp.).

6.     Rodzic powinien regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, aby unikało dotykania oczu, nosa i ust, często myło ręce wodą z mydłem, nie podawało ręki na powitanie, nie przebywało w pobliżu innych dzieci.

7.     Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania telefonu z placówki.

8.     Na wezwanie rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego odbioru dziecka.

9.     Prawni opiekunowie są zobowiązani o poinformowaniu Kierownika, jeśli w szkole, gdzie ich dziecko odbywa obowiązek nauki szkolnej oddział klasowy do którego uczęszcza dziecko został poddany kwarantannie.

§5

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania ucznia

1.     Rodzic mierzy dziecku temperaturę przed wyjściem z domu do szkoły, w przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury - powyżej 37,50C lub zaobserwowania przez rodzica u dziecka objawów choroby, dziecko nie może być przyprowadzone do szkoły.

2.     Opiekun przyprowadzający i odbierający ucznia oczekuje  na dziecko przed szkołą, zachowując zasady:

1)     1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

2)     dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m,

3)     dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1,5 m,

4)     punktualności w przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka ze szkoły.

3.     Nauczyciele uczniów klas 1, 2, 3, 4 i 5 oczekują na uczniów na podwórku, mierzą dzieciom temperaturę, a następie wspólnie, zachowując odległości udają się do wyznaczonej im sali lekcyjnej.

4.     Uczniowie pozostałych klas samodzielnie wchodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji i udają się do sali lekcyjnej. Nauczyciel mierzy temperaturę wchodzącym na teren szkoły lub do sali uczniom.

5.     Po zakończeniu zajęć nauczyciele klas 1, 2, 3, 4 i 5 odprowadzają uczniów do bramy i oddają pod opiekę oczekującemu tam rodzicowi. 

5.     Dzieci klas 1, 2 i 3 które spóźnią się, będą odprowadzane przez pracownika obsługi (portiera) do klasy. Uczniowie pozostałych klas sami udadzą się do sali lekcyjnej.

6.      Uczeń może zostać zwolniony i opuścić Szkołę przed końcem zajęć lekcyjnych: na pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych umieszczoną w zeszycie korespondencji Szkoła-Rodzina.

7.     Rodzic odbierający dziecko wcześniej (o godzinie znajdującej się na zwolnieniu) dzwoni do bramy i oczekuje na dziecko przy bramie. Dzieci klas 1, 2 i 3 będą odprowadzane przez pracownika obsługi (portiera). Uczniowie pozostałych klas zejdą sami.

8.     Upoważnienie do odebrania dziecka przez inną osobę niż rodzic/ opiekun prawny należy umieścić w zeszycie do korespondencji.

9.     Informację, że uczeń (dotyczy klas klasy 7, 8 i LO) wraca samodzielnie ze szkoły, wraz z oświadczeniem o wzięcie odpowiedzialności rodzica za dziecko, również musi być umieszczone w zeszycie do korespondencji.

 

§6

Biblioteka

1.     Uczniom i innym osobom korzystającym z biblioteki ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.

2.     Chęć wypożyczenia książki z biblioteki zgłasza się za pośrednictwem emaila (na adres: szkołapolskakmilano@gmail.com) lub za pośrednictwem komunikatora WhatsApp na numer 690016894.

3.     Książki zwracane do biblioteki podlegają kwarantannie. Okres kwarantanny dla książki trwa 5 dni, po czym umieszcza się na półkach oznaczonych datą przyjęcia.

§7

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1        W umowie najmu sprzątaniem i dezynfekcją powierzchni i sanifikacją pomieszczeń zajmuje się właściciel budynku.

2        Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji rąk zapewnia, jak w umowie najmu, wynajmujący właściciel lokalu.

§8

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia

1.     W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w środki ochrony i płyn dezynfekujący.

2.     W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na chorobę zakaźną (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

3.     Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, telefonicznie informuje o tym kierownika lub osobę go zastępującą.

4.     Kierownik kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie z rodzicem/rodzicami/ opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

5.     W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka lub wielokrotnego nieodebrania połączenia przez rodzica/ opiekuna dziecka podejrzanego o zarażenie, Kierownik ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję oraz Stację Epidemiologiczną.

6.     Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika najemcy lokalu szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną, przyłbicę i rękawiczki.

7.     Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły przy bramie wejściowej.

§9

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracownika/ nauczyciela

1.W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje kierownika lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

2.Kierownik lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

3.Kierownik lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby je poinformować lub w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

4.Kierownik informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

5.Kierownik wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

§10

W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Kierownik niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Zawsze, w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia, należy zwrócić się do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

§11

Kontakty Szkoła/ Rodzina

1.W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się głównie za pomocąśrodków komunikacji na odległość za pośrednictwem:

1)     emaila: szkołapolskamilano@gmail.com,

2)     telefonu: nr 690016894.

2.Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do kontaktu i aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych. Aktualne numery kontaktowe zbiera na początku wychowawca klasy, a w razie zmiany w ciągu roku szkolnego należy nowy numer podać wychowawcy klasy

3.Kontakty/ konsultacje rodziców i nauczycieli odbywać się będą za pośrednictwem komunikatora Skype wg zamieszczonego na stronie szkoły harmonogramu.

4. Nauczyciele/ Kierownik mogą kontaktować się z rodzicami/ przesyłać wiadomości poprzez wysyłanie emalii, telefonicznie lub przez komunikatory (WhatsApp i zoom).

3. Oryginały dokumentów/ oświadczeń przynoszą do szkoły uczniowie i przekażą nauczycielowi/opiekunowi klasy.

4. Dokumenty powinny znajdować się w plastikowej koszulce (lub papierowej kopercie), na których znajduje się imię i nazwisko dziecka, klasa i krótka informacja jakie dokumenty są dostarczane.

 

ZAŁĄCZNIK 1 - OŚWIADCZENIE O POWROCIE DO SZKOŁY

 

Ja niżej podpisany/a………………………………………………………………

zamieszkały/a w ……………………………..,ulica, numer …………………………………………………………..

tel. e-mail, ………………………………………………………………………………………………………..……………

jako rodzic ucznia (imię i nazwisko) …………………………………………………………….…………………….

Świadomy odpowiedzialności cywilnej i karnej wynikającej z fałszywych i niepełnych oświadczeń zgodnie z obowiązującymi zasadami

DEKLARUJĘ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.że jestem świadomym środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażenia, które obowiązują obecnie;

2. otrzymać pocztą elektroniczną, przeczytać, udostępnić, zaakceptować i w pełni podpisać regulamin „Procedury Bezpieczeństwa w szkole na czas epidemii COVID-19”;

3. Że u dziecka lub w rodzinie nie stwierdzono dodatniego wyniku Covid-19;

4. Że dziecko i inni wspólnie mieszkający członkowie rodziny nie podlegają obowiązkowej lub zapobiegawczej kwarantannie;

5. Że dziecko i inni wspólnie mieszkający członkowie rodziny nie miało/y w ciągu ostatnich 14 dni kontaktów z osobami, które uzyskały wynik pozytywny na Covid-19, o ile mi wiadomo;

6. Że dziecko lub inny współmieszkający członkowie rodziny nie mają objawów grypy (kaszel, gorączka powyżej 37,5 °, itp.) w dniu pojawienia się w szkole i nie wystąpiły one w ciągu ostatnich 3 dni;

7. że dziecko i jego współmieszkający członkowie rodziny nie było w ostatnich 3 tygodniach w krajach zagranicznych, europejskich lub pozaeuropejskich;
8. Ze dziecko nie jest uczulone na środki dezynfekujące

Zobowiązuję się

że w przypadku wystąpienia objawów u małoletniego w ciągu dnia w czasie zajęć biorę na siebie zorganizowanie niezwłocznego zabrania ucznia z powrotem do domu.

To oświadczenie własne wydawane jest jako środek zapobiegawczy w związku z sytuacją wyjątkową pandemią SARS CoV 2.

To oświadczenie pozostaje ważne, dopóki nie stwierdzę inaczej i jestem do tego zobowiązany niezwłocznie po zmianie okoliczności wymienionych powyżej.

 

Miejsce i data ……………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

Czytelny podpis osoby zainteresowanej (Rodzica lub opiekuna prawnego)

 

……………………………………………………………………………………
Czytelny podpis ucznia

 

ZAŁĄCZNIK 2 -

POTWIERDZENIE I ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Ja, niżej podpisany (a)….............................................................................................

 

urodzony (a) dnia …..................................................................................................

 

zamieszkały (a) w …..................................................................................................

 

uczeń klasy_________________________

 

Świadomy delikatnego historycznego momentu, przed którym stoimy po pandemii Covid -19,

DEKLARUJĘ

1. byćświadomym środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażenia, które obowiązują obecnie;

2. otrzymać pocztą elektroniczną, przeczytać, udostępnić, zaakceptować i w pełni podpisać niniejszy regulamin „Procedury Bezpieczeństwa w szkole na czas epidemii COVID-19”.

Zobowiązuję się:

1. chronić siebie, moich kolegów z klasy i nauczycieli oraz cały personel szkoły,

3. przestrzegać wszystkich wskazówek zawartych w niniejszym regulaminie,

4. również pomagać moim kolegom z klasy zachowywać się zgodnie z tym protokołem.

 

Miejsce i data ……………………………………………………

...............................................

Czytelny podpis ucznia

 

 

 

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon Regulamin.pdf132.09 KB