Regulamin szkolny

REGULAMIN SZKOLNY 

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty - art. 5 ust. 7 pkt. 1 z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami):

„Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki”.

Karta Nauczyciela – art. 6 ust. 1 (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami):

„Nauczyciel obowiązany jest: 1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Do szkoły uczniowie są przyjmowani zgodnie z ustalonymi ZASADAMI REKRUTACJI, stanowiącymi odrębny dokument .
 3. Zapisanie dziecka do SPK w Mediolanie związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w nim programu dydaktyczno-wychowawczego oraz z zapoznaniem się, akceptacją i przestrzeganiem Regulaminu szkoły.
 4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia z udziałem ucznia w czasie samowolnego opuszczania trenu szkoły lub za samowolne przebywanie na jej terenie bez opieki.
 5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty przyniesione przez uczniów.

II. ROZPOCZYNANIE I ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH

 1. Zajęcia lekcyjne/pozalekcyjne w szkole rozpoczynają się od godziny 9.00 i trwają do godziny 18.30.
 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ponosi nauczyciel prowadzący.
 3. Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia i wyjścia ze szkoły (godziny te należy uzgodnić z rodzicami, zapoznając ich z planem zajęć). Rozkład zajęć jest ogólnodostępny i umieszczony na stronie internetowej szkoły.
 4. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed planowanymi zajęciami i opuszczają szkołę tuż po zajęciach.
 5. Nauczyciele oczekują na uczniów w holu i przechodzą z nimi do sali lekcyjnej. Po zakończonych zajęciach przekazują rodzicom opiekę nad uczniem. Uczniowie po zakończonych lekcjach ubierają się i wychodzą ze szkoły pod opieką rodziców/upoważnionych opiekunów.
 6. W przypadku uczniów samodzielnie wracających ze szkoły, rodzic przekazuje nauczycielowi oświadczenie, że dziecko może samodzielnie wracać do domu, i on ponosi odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.
 7. W przypadku organizowania imprez szkolnych – pozalekcyjnych rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia opieki nad dziećmi w drodze do i ze szkoły.
 8. Zabrania się uczniom wychodzenia podczas lekcji z budynku, i pozostawania po zajęciach lekcyjnych na wewnętrznym dziedzińcu.
 9. Uczeń nie może przebywać na terenie szkoły przed i po zakończeniu zajęć.
 10. Uczniowie nie mogą korzystać z windy (z wyjątkiem osób niepełnosprawnych ruchowo).

III. POBYT UCZNIA W SZKOLE

 1. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, zgodnie z planem zajęć uczniów.
 2. W czasie pobytu w szkole uczeń nie może samowolnie opuszczać terenu szkoły.
 3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ponosi nauczyciel prowadzący, podczas przerw nauczyciele dyżurujący, podczas wycieczek, zawodów, konkursów, imprez kulturalnych – nauczyciele sprawujący wtedy nad nimi opiekę.
 4. Uczeń może być zwolniony z danej lekcji/zajęć pozalekcyjnych przez wychowawcę klasy/ nauczyciela uczącego lub kierownika szkoły na pisemny wniosek rodziców.
 5. Uczniowie z klas I-III spędzają przerwę na korytarzu przy swojej sali; uczniowie klas wyższych w sali, w której będą mieli następną lekcję.
 6. W czasie przerw zabrania się uczniom: biegania po korytarzach i schodach, siadania na parapetach, otwierania okien i wychylania się przez nie, przesiadywania w toaletach, a także innych zachowań noszących znamiona niebezpieczeństwa.
 7. Wszystkie problemy, zaistniałe konflikty podczas przerw uczeń zgłasza nauczycielowi dyżurującemu.
 8. Po rozpoczęciu kolejnych zajęć, uczniowie są zobowiązani do wyciszenia się i zajęcia miejsc w ławkach.

IV- PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW I RODZICÓW

 1. Uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych podczas pobytu w szkole.
 2. Uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie mają prawo do bycia traktowanymi w sposób nie naruszający ich godności osobistej.
 3. Uczniowie zobowiązują się do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu szkoły.
 4. Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków szkoły z szacunkiem.
 5. Uczniowie zobowiązują się do utrzymywania czystości w szkole, poszanowania budynku szkoły oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na terenie szkoły.
 6. Uczniowie mają obowiązek dbać o porządek w miejscach, w których przebywają (w sali lekcyjnej, na korytarzu, podczas szkolnych wyjazdów), sprzątać po sobie, śmieci wrzucać do kosza, dbając o ich segregację. Lekcje nie mogą odbywać się w zaśmieconych salach. Jeśli sala jest zaśmiecona, nauczyciel ma prawo nakazać uczniom sprzątanie jej w ich wolnym czasie (np. na przerwie) lub podczas lekcji (wtedy ma prawo odpowiednio ją przedłużyć).
 7. Uczniowie mają obowiązek przychodzić na lekcje punktualnie.
 8. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i przygotowywanie się do zajęć.
 9. Uczniowie powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a także w organizowanych uroczystościach szkolnych.
 10. Uczniowie nie mogą spożywać posiłków w trakcie trwania lekcji.
 11. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły papierosów, alkoholu oraz innych niedozwolonych prawem używek, nie mogą ponadto być pod ich wpływem. Złamanie tego paragrafu grozi natychmiastowym, dyscyplinarnym wydaleniem ze szkoły.
 12. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły także przedmiotów takich jak scyzoryk, noże czy inne ostre lub niebezpieczne narzędzia, które mogą spowodować skaleczenie siebie lub innych.
 13. W wypadku umyślnego lub nieumyślnego zniszczenia mienia szkoły – uczeń powinien o tym powiadomić nauczyciela lub kierownika szkoły.
 14. Rodzice zobowiązani są do:

a)    regularnego posyłania dzieci do szkoły na sobotnie zajęcia i systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce.

b)    pomagania w odrabianiu zadań domowych.

c)    uczestniczenia w zebraniach szkolnych.

d)    usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień.

e)    punktualnego posyłania bądź przyprowadzania dzieci do szkoły oraz odbierania ich po zajęciach.

f)     odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji.

g)    pisemnego upoważnienia innego dorosłego do odbioru dziecka.

h)   odbywania dyżurów w szkole podczas zajęć w wyznaczonym terminie. W przypadku kiedy rodzic nie może zgłosić się w terminie, który mu przypada, jest zobowiązany zorganizować na swoje miejsce zastępstwo.

i)     powiadamiania o przewidywanej nieobecności dziecka lub też o decyzji wycofania dziecka ze szkoły.

j)     pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i zajęć pozaszkolnych.

 1. Rodzice lub opiekunowie będą obciążani wszelkimi kosztami szkód spowodowanych przez ucznia w szkole.
 2. Rodzice oczekujący na wewnętrznym dziedzińcu ( teren prywatny ) są zobowiązani do zapewnienia spokoju i porządku oraz nadzorują zachowanie swych dzieci / rodzeństwa

V. APELE I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

 1. Przed każdym apelem bądź uroczystością szkolną wszyscy uczniowie spotykają się z nauczycielem, z którym mają zajęcia w salach lekcyjnych.
 2. Po spotkaniu w klasie nauczyciel odprowadza uczniów na miejsce uroczystości, gdzie uczniowie wraz z nauczycielem zajmują wyznaczone dla nich miejsce.
 3. Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami opuszczają miejsce według kolejności zgodnej z planem rozmieszczenia uczniów i udają się do swoich klas.
 4. Uczniów obowiązuje kulturalne zachowanie się w trakcie uroczystości szkolnej oraz wykonywanie poleceń nauczyciela sprawującego opiekę.

VI. PRZEBYWANIE W BUDYNKU SZKOŁY OSÓB Z ZEWNĄTRZ

 1. Rodzice nie mogą przebywać na terenie szkoły. Zakaz ten dotyczy również dziedzińca wewnętrznego.
 2. Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły podlega kontroli kierownika szkoły. W wyjątkowych sytuacjach kierownik szkoły może udzielić rodzicowi lub innej osobie pozwolenia na pobyt w szkole.
 3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom pracownicy szkoły mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących na teren placówki. Podczas przerw, na teren szkoły wchodzą rodzice pełniący dyżur w danej klasie, jako osoby pomagające dyżurującemu nauczycielowi (według ustalonego grafiku przez przewodniczego klasy).

VII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów przed przystąpieniem do zajęć i oznaczenia nieobecności ucznia w dzienniku lekcyjnym. W razie stwierdzenia wyjścia ucznia ze szkoły bez uzgodnienia, nauczyciel prowadzący zajęcia jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić rodziców ucznia.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na terenie szkoły z przyczyn niemających bezpośredniego uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki realizowanej w szkole w danym dniu, a w szczególności uczniów pozostających na terenie szkolnym po zakończonych zajęciach lub przed zajęciami.
 3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą:

a)    nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i nieobowiązkowe - za uczniów biorących udział w tych zajęciach, w okresie trwania zajęć;

b)    nauczyciele pełniący, zgodnie z harmonogramem, dyżury podczas przerw - za uczniów przebywających na przerwach poza salami lekcyjnymi;

c)    nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne, o ile zajęcia odbywają się po zakończeniu planowych dyżurów nauczycieli – za uczniów biorących udział w tych zajęciach, w czasie trwania zajęć;

d)    nauczyciel biblioteki - za dzieci przebywające pod jego opieką.

 1. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć przed ich zakończeniem w danym dniu, nauczyciel szkoły może:

a)    na pisemną prośbę rodziców, zwolnić ucznia z zajęć na warunkach określonych przez rodzica; od chwili opuszczenia szkoły odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice;

b)    zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi; w takim wypadku:

- należy bezzwłocznie zawiadomić rodziców o dolegliwościach dziecka i postępować zgodnie z ich wskazówkami,

- uczeń musi być odebrany ze szkoły przez rodzica lub inną osobę dorosłą przez niego upoważnioną. Niedopuszczalne jest by chore dziecko opuściło budynek szkoły bez opieki dorosłych.

 1. Podczas przerw organizowane są dyżury nauczycielskie na terenie szkoły według opracowanego harmonogramu. Każdy nauczyciel obowiązany jest do punktualnego wychodzenia na wyznaczone dyżury oraz rzetelnego pełnienia przydzielonych dyżurów. Dyżurujący nauczyciele powinni przede wszystkim zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniu uczniów.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów i inne osoby przebywające na terenie szkoły bez opieki nauczyciela.
 3. Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów kończy się w chwili opuszczenia przez nich terenu szkoły.

VIII. PRZYPISY KOŃCOWE

Regulamin Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Mediolanie wchodzi w życie z dniem 15 września 2016 r.