Regulamin użyczenia podręczników

 

Regulamin użyczenia podręczników.

 

§1


W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Mediolanie.

 

§2


1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o: 

a) szkole - należy przez to rozumieć Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie;

b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny, ujętego w księdze uczniów szkoły;
c) rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego;

d) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Ministra Edukacji Narodowej.

 

§3


1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącegoszkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
3. Uczeń podpisuje podręcznik w wyznaczonym do tego miejscu.

4.Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.
5. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
6. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 25 września danego roku szkolnego.
7. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie,
w trakcie danego roku szkolnego.

8. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po potwierdzeniu przez rodzica deklaracji (umowy) przyjęcia 
i zobowiązania do zwrotu. Dokument ten na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece.

9. Wzór deklaracji - umowy zawieranej pomiędzy szkołą a rodzicem, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron stanowi załącznik nr.1 do niniejszego zarządzenia.
10. Za zebranie od rodziców podpisanych umów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie po jednym egzemplarzu tych umów przekazuje do biblioteki szkolnej.


§4


Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów,przeniesienia ucznia do innej szkoły lub
w przypadku rezygnacji z uczęszczania do szkoły z innego powodu.

 

§5

 

Zeszyty ćwiczeń uczniowie otrzymują bezpłatnie. Stają się one ich własnością po zakończeniu edukacji w danej klasie. W przypadku rezygnacji zobowiązani są do zwrotu całego kompletu do biblioteki szkolnej.

 

§6


1.Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż
w ostatnim dniu nauki szkolnej.

2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
3.Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki - nauczyciele, o których mowa
w ust.2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykle używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.
5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

 

§7


1.Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zagubieniem.
2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3.W razie zniszczenia lub zgubienia podręcznika, uczeń zobowiązany jest zapłacić jego wartość (cenę podręcznika lub wartość ustaloną przez MEN).

 

§8

 

1.Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

 

§9

 

Regulamin podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

 

§10


Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zał. 1

Deklaracja rodzica

 

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………..

Rodzic / opiekun …………………………………………………………..……….

ucznia klasy …………………………………………………….………………….

 

Zapoznałam/łem się z Regulaminem wypożyczenia podręczników dla uczniów SPK w Mediolanie.

 

Zobowiązuję się, że podręczniki będą używane zgodnie z ich przeznaczeniem
i będą utrzymane w należytym stanie.

 

Zobowiązuję się zwrócić podręczniki do biblioteki szkolnej w terminie i miejscu wskazanym przez nauczyciela/bibliotekarza, również w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły lub rezygnacji z nauki w SPK
w Mediolanie  w trakcie roku szkolnego.

 

W razie zniszczenia lub zgubienia podręcznika, zobowiązuję się zapłacić jego wartość.

 

………………………………………………………..

Podpis rodzica

 

 

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon Regulamin użyczenia podręczników.pdf46.71 KB