Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE

Deklaracja dostępności

Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mediolan.orpeg.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mediolan.orpeg.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: luty 2021
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: luty 2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia 26.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-24.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewa Gleń, adres poczty elektronicznej mediolan@orpeg.pl. Można się także kontaktować dzwoniąc pod numer telefonu +48 690 016 894. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.