Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE

O szkole

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie – jest polską placówką oświatową, pracującą poza granicami Kraju, umożliwiającą uczniom uzupełnianie wykształcenia w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Szkoła wchodzi w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie (ORPEG), podlegającego bezpośrednio Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Szkoła pracuje zgodnie z planem nauczania uwzględniającym ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych (w myśl Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 – Dz.U. Nr. 170, poz. 1143 z późn.zm.). Uzupełniający plan nauczania oznacza, że uczniowie uczęszczają do włoskich szkół i realizują w nich normalny tok kształcenia. W SP uczęszczają na zajęcia uzupełniające z języka polskiego i wiedzy o Polsce (przedmiot łączy treści z zakresu historii Polski, geografii Polski i wiedzy o społeczeństwie). Po ukończeniu każdej klasy, zgodnie z polskim prawem oświatowym, uczniowie otrzymują polskie świadectwa promocyjne bądź świadectwa ukończenia szkoły.

Szkoła dba nie tylko o przekazywanie wiedzy. Jej celem jest kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami Kraju, przekazywanie oraz ochrona wartości takich jak patriotyzm, solidarność, tolerancja, wpisanych w polską historię, kulturę i tradycję. Nauczanie przedmiotów ojczystych jest jednocześnie powiązane
z szacunkiem dla odmienności kulturowych i tradycji kraju zamieszkania.

Misją szkoły jest:

  1. WSPIERANIE  RODZINY w procesie nauczania i wychowania w szacunku dla najpiękniejszych wartości zaczerpniętych
    z polskich tradycji i kultury;
  2. WZMACNIANIE więzi z krajem i innymi Polakami;
  3. WYCHOWYWANIE w dwujęzyczności.

Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Republice Włoskiej. Szkoła przyjmuje również dzieci obywateli polskich, na stałe zamieszkujących za granicą, a także dzieci osób pochodzenia polskiego, jeżeli posiada wolne miejsca.

Nauka w szkole jest bezpłatna. Zajęcia odbywają się w soboty, dwa razy w miesiącu. Lekcje w szkole prowadzone są w języku polskim.  Uczniowie mają też możliwość dodatkowych spotkań na warsztatach, uczestniczenia w szkolnych uroczystościach
i imprezach z okazji świąt.

ŚWIADECTWA SZKOLNE

Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i Szkoły Polskie NIE są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z §19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

  1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce,
  2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.