Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE

Informator dla rodziców

Informator dla Rodziców zapisujących dzieci do Szkoły Polskiej w Mediolanie

Rekrutacja do Szkoły Polskiej w Mediolanie.

Informacje dla Rodziców  zapisujących dzieci po raz pierwszy do Szkoły Polskiej w Mediolanie  oraz dla Rodziców, których dzieci zamierzają kontynuować naukę w Szkole Polskiej w Mediolanie.

Informacje ogólne:

Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie ,  jest polską publiczną szkołą, prowadzoną przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie (ORPEG) na zlecenie  Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie i działającą na podstawie polskiego prawa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Edukacji Narodowej z dnia   9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652 z późn. zm.) szkoła organizuje kształcenie o charakterze uzupełniającym, ucząc tych przedmiotów, z którymi uczeń nie spotka się w szkole włoskiej – czyli języka polskiego, a w klasach starszych  również wiedzy o Polsce.

W skład szkoły wchodzą: Oddziały Dziecięce,  Szkoła Podstawowa i Liceum.

Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują polskie świadectwo państwowe. 

Wszyscy chętni uczniowie otrzymują polskie  legitymacje szkolne.

Nauka w szkole jest bezpłatna.

Uczniowie  wszystkich klas Szkoły Podstawowej na początku roku szkolnego otrzymują bezpłatne podręczniki i ćwiczenia.

Siedziba Szkoły Polskiej w Mediolanie:

Szkoła nie posiada własnej siedziby.  Zajęcia odbywają się w salach wynajmowanych na dni zajęć od prywatnej szkoły przy ul. Fratelli Fossati 2. 

Przedmioty wykładane w Szkole Polskiej:

Zajęcia przedszkolne w oddziałach dziecięcych w wymiarze 4-5 godzin;

Edukacja wczesnoszkolna /język polski w klasach I , II, III Szkoły Podstawowej;

Język polski od klasy IV SP aż do ukończenia Liceum;

Wiedza o Polsce ( (czyli elementy  historii i geografii Polski oraz wiedzy o społeczeństwie) od klasy IV SP aż do ukończenia Liceum;

Religia – zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci z oddziału dziecięcego.

Zajęcia odbywają się 26 razy w ciągu roku szkolnego ( 2-3 razy w miesiącu). W wyznaczone dni zajęć uczniowie mają 6 godzin lekcyjnych (po 45 minut każda). W klasach 4-8 Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym  są to 4 lekcje języka polskiego i 2-3 lekcje wiedzy o Polsce. 

Klasy łączone:

W klasach, w których jest mniej niż 7 uczniów  (zwłaszcza Liceum Ogólnokształcące),  uczniowie mają zajęcia w grupie międzyklasowej (wspólnie jako jedna klasa, ale przy realizowanym przez nauczycieli odpowiednim programem nauczania dla danej klasy).

Nauczyciele:

W Szkole Polskiej w Mediolanie pracują nauczyciele  następujących specjalności:

edukacja przedszkolna,  edukacja wczesnoszkolna, język polski, historia, bibliotekarze.

Wszyscy nauczyciele mają pełne przygotowanie pedagogiczne i kierunkowe (ukończone studia bądź kursy  uprawniające do nauczania danego przedmiotu), jak również kursy kwalifikacyjne umożliwiające, zgodnie z polskim prawem, pracę w szkołach polskich poza granicami.   Wszyscy nauczyciele mają uprawnienia do uczenia kilku przedmiotów.  Ukończyli liczne kursy i szkolenia przygotowujące  do pracy z dziećmi dwujęzycznymi i nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego i nadal się doskonalą.

 Uczniowie:

Do Szkoły Polskiej w Mediolanie  uczęszcza ok 200 uczniów.
Do szkoły uczęszczają dzieci pochodzenia polskiego, mieszkające we Włoszech. W chwili obecnej ok. 80 %- 90 %  naszych uczniów to dzieci, które urodziły się i wychowują we Włoszech. Ok. 80% z nich pochodzi z rodzin mieszanych, nie tylko polsko- włoskich.

Znajomość  języka polskiego:

Dla większości naszych  uczniów język polski  jest najczęściej drugim językiem. Naszym celem jest towarzyszenie uczniom w kształtowaniu ich podwójnej tożsamości i doprowadzeniu ich do pełnej dwujęzyczności. Absolwenci naszego Liceum to młodzi ludzie, którzy są już w pełni dwujęzyczni.

Przy przyjmowaniu uczniów do klas wyższych niż pierwsza przeprowadzamy  rozmowy, które pozwalają na zorientowanie się w znajomości języka polskiego i  przydzielenie kandydata do odpowiedniej klasy.

Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego muszą posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie.

Przyjmowanie nowych uczniów do szkoły:

Do oddziałów dziecięcych przyjmujemy dzieci w wieku 3-6 lat.

O przyjęciu decyduje:

 • kolejność zgłoszeń,
 • liczba wolnych miejsc w danym oddziale.

Do klasy I szkoły Podstawowej rekrutacja odbywa się w maju. Do klasy 1 przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły/ ukończą 7 lat.

O przyjęciu decyduje:

 • kolejność zgłoszeń,
 • liczba wolnych miejsc (25 uczniów).

Do klas wyższych przyjmowane są dzieci, w miarę wolnych miejsc, po przeprowadzeniu przez nauczyciela rozmowy kwalifikacyjnej  sprawdzającej znajomość języka polskiego.  Z rozmowy kwalifikacyjnej zwalnia jedynie świadectwo ukończenia klasy programowo  niższej, uzyskane w szkole w Polsce lub w polskim systemie edukacyjnym.

Rozmowa ucznia z nauczycielem ma na celu sprawdzenie stopnia znajomości języka polskiego w mowie i piśmie i zakwalifikowania ucznia do danej klasy. Nie jest to zatem decydujący egzamin a jedynie rozmowa, dzięki której można ustalić dalszy plan działania.

 Rozmowy będą przeprowadzane online w wyznaczony przez szkołę dzień. Po przesłaniu formularza rekrutacyjnego w mailu zwrotnym otrzymacie Państwo informację o terminie rozmowy.

O przyjęciu decyduje :

 • wolne miejsca w danej klasie;
 • kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenie uczęszczania  do klas wyższych dla obecnych uczniów szkoły:

Obecni uczniowie szkoły mają pierwszeństwo w przyjmowaniu do klas starszych.  Zamiar kontynuowania nauki w klasach wyższych ich Rodzice potwierdzają, w okresie trwania rekrutacji, u nauczycieli opiekunów klas w sposób ustalony z wychowawcą .

Niepotwierdzenie uczęszczania do szkoły w wymaganym terminie może spowodować brak możliwości przyjęcia do klasy lub szkoły, pomimo wcześniejszego uczęszczania do klasy.

Kandydaci do klas starszych  spoza szkoły będą przyjmowani w ramach wolnych miejsc w danej klasie.

Rodzice  uczniów, którzy uczęszczają do Szkoły Polskiej w Mediolanie,  w celu zapisania dziecka  do Liceum wypełniają formularz rekrutacyjny do Liceum  do 30 maja.

Sposób zapisu  do Szkoły Polskiej w Mediolanie – nowi uczniowie:

Rekrutacja odbywa się od maja do sierpnia. Szczegółowe informacje o sposobie i harmonogramie rekrutacji umieszczane są w kwietniu na stronie szkoły. W maju przyjmowane są dokumenty zapisu. W czerwcu Rodzice dzieci otrzymują potwierdzenie przyjęcia do szkoły bądź umieszczenia na liście rezerwowej. Jeśli pozostaną wolne miejsca ogłoszona zostanie druga rekrutacja – uzupełniająca (II połowa sierpnia). Koniec drugiej rekrutacji to 15 września. Dokumenty przesłane po okresie składania dokumentów, czyli w okresie od 1 czerwca do 15 sierpnia będą brane pod uwagę w rekrutacji uzupełniającej.

Dokumenty wymagane przy zapisie – dla  nowych uczniów do  Oddziału Dziecięcego

 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy do oddziału dziecięcego–wypełniony kwestionariusz:

https://forms.office.com/e/JU75R0PuuD

 1. Wypełnione dokumenty zapisu- załączniki
  a) ZAŁĄCZNIK 2 – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
  b) ZAŁĄCZNIKI 3a i 3b – oświadczenia
  c) ZAŁĄCZNIK 5 – powiadomienie w nagłych sytuacjach
  d) ZAŁĄCZNIK 6- deklaracja uczestnictwa w zajęciach z religii
 2. Kopia polskiego dokumentu lub polskiego aktu urodzenia  dziecka  wraz z numerem PESEL  dziecka lub  w razie jego nieposiadania  Codice Fiscale dziecka  (lub włoskiego nr paszportu)

Dokumenty wymagane przy zapisie – dla  nowych uczniów do  Szkoły Podstawowej i Liceum:

 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy
 • Do klas starszych Szkoły Podstawowej – klasy 2-8 SP i klasy II -III Liceum – tylko dla nowych uczniów, nie uczęszczających dotychczas do Szkoły Polskiej w Mediolanie
 • https://forms.office.com/e/XQCXrFTLKM
 1. Wypełnione dokumenty zapisu- załączniki
  a) ZAŁĄCZNIK 2 – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
  b) ZAŁĄCZNIKI 3a i 3b – oświadczenia
  c) ZAŁĄCZNIK 4 – oświadczenie o spełnianiu obowiązku szkolnego
  d) ZAŁĄCZNIK 5 – powiadomienie w nagłych sytuacjach
 1. Kopia polskiego dokumentu lub polskiego aktu urodzenia  dziecka  wraz z numerem PESEL  dziecka lub  w razie jego nieposiadania  Codice Fiscale dziecka  ( lub włoskiego nr paszportu)

Dokumenty przesłane emailem (załączniki 2, 3, 4, 5) należy dostarczyć na pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym.

Opłaty:

Jedyne opłaty dotyczą dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców oraz ubezpieczenie.

Podręczniki , ćwiczenia  i inne materiały:

Wszyscy uczniowie otrzymują bezpłatne podręczniki i ćwiczenia.

Podręczniki podlegają zwrotowi, wraz z końcem roku szkolnego lub w momencie rezygnacji z nauki w Szkole Polskiej w Mediolanie, do biblioteki szkolnej.

W razie zagubienia podręcznika Rodzice są zobowiązani do wpłacenia ustalonej kwoty,  będącej urzędową ceną podręcznika.

Ćwiczenia  nie podlegają zwrotom po zakończeniu nauki. W wypadku rezygnacji dziecka z nauki w czasie roku szkolnego należy zwrócić ćwiczenia razem z podręcznikami.

Zeszyty i inne materiały rodzice kupują we własnym zakresie.

Do klas 1-3 Szkoły Podstawowej prosimy o zakupienie polskich zeszytów w trzy linie oraz materiałów podanych przez nauczyciela.

Kontakt  ze szkołą:

Sekretariat szkoły jest czynny w dniu zajęć po wcześniejszym, telefonicznym  umówieniu się na spotkanie (+48690016894). W czasie wolnym od lekcji sekretariat jest nieczynny.

Kontakt z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły jest możliwy za pośrednictwem sekretariatu lub emaila.

 

 

 

Do pobrania