Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MEDIOLANIE

Legitymacja szkolna

Uczniowie Szkoły Polskiej mogą ubiegać się o wystawienie legitymacji szkolnej.

W tym celu należy czytelnie wypełnić wniosek oraz dołączyć aktualne zdjęcie w podanych wymiarach. Prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

POBIERZ WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI


Duplikat legitymacji szkolnej może być wydany z następujących powodów:

  • zgubienie legitymacji
  • kradzież legitymacji
  • zniszczenie legitymacji.

Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 9 złotych, którą wnosi się na rachunek bankowy:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ul. Kielecka 43 02-530 Warszawa

Narodowy Bank Polski o/o w Warszawie

42 1010 1010 0070 3822 3100 0000.

Waluta rachunku: PL

Kod BIG/Swift: NBPLPLPW

Do wniosku o wydanie duplikatu legitymacji należy załączyć:

  • dowód wpłaty
  • aktualne zdjęcie (zgodnie ze wzorem zamieszczonym na wniosku)
  • zniszczoną legitymację (w przypadku występowania o wydanie duplikatu z powodu zniszczenia oryginału) lub informację o zagubieniu / kradzieży oryginału legitymacji.

(w treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia)

POBIERZ WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU


W sytuacjach gdy:

  • dokument zawiera błędy (pomyłki w imieniu i nazwisku, adresie i innych danych),
  • w legitymacji szkolnej skończyło się miejsce na pieczęć potwierdzającą jej ważność,

mamy do czynienia z WYMIANĄ dokumentu. W takim wypadku nie pobiera się żadnej opłaty. Aby dokonać wymiany dokumentu NIEZBĘDNY jest nowy wniosek o wydanie legitymacji.

Osoba, której dotyczy wymiana dokumentu, wnioskując o jego wymianę oddaje stary dokument.